Våra upplevelser, tankar och känslor hänger både ihop med vad vi upplever just nu, men även med vad vi har upplevt tidigare. Därför är det personliga minnet viktigt för hur vi mår och för hur vi upplever vår plats i världen. Vad gäller minnet så lagras en upplevelse först i vårt korttidsminne och överförs sedan till långtidsminnet. Denna process kallas för konsolidering. Tidigare trodde man inom vetenskapen om hjärnan och minnet att ett sådant minne i princip var orörligt, så att säga fixerat. Senare års forskning har ändrat denna bild. Nu har forskarna kommit fram till att när personliga minnen blir aktiverade, det vill säga vi kommer ihåg dem med stark inlevelse, så blir dessa minnen under en kort tidsrymd  rörliga, de-stabiliserade, och för att kvarstå i minnet krävs en ny konsolidering, en så kallad återkonsolidering. Detta har funktionen att bygga om våra minnen så att de anpassas till våra aktuella omständigheter. Det finns alltså en flexibilitet och en ständig process av omformande av våra personliga  historiska minnen.
Denna nya kunskap har potentiellt en mycket stor betydelse för hur vi kan medvetet förändra våra negativa onödiga känsloreaktioner genom att bearbeta våra minnen så att vi minns dem i ett annat ljus och i ett annat sammanhang.

Humörregleringsinriktad kognitiv beteende-terapi HR-KBT

HR-KBT är en tillämpning av den nya kunskapen om hur hjärnan fungerar med återkonsolidering av minnen. Grunden är att den nya kunskapen skapar en ny möjlighet att arbeta med reglering av känslor. Regleringen av olika känslotillstånd belyses med en känslokarta, så kallad "mood map".Genom att kombinera en aktivering av både positiva och negativa känslor under samma session åstadkoms en förändrad känsloreaktion vid negativa minnen och reaktioner på ångestutlösande faktorer. HR-KBT är en manualbaserad metod som lärs ut genom praktiska övningar. Metoden kan tillämpas på alla åldrar och handlar om att försvaga och neutralisera negativa känslomässiga minnen och reaktioner. I metoden tränar sig klienterna att hålla kvar positiva känslor och att släppa negativa känslor. Metoden kallas därför även plus/minus/plusmetoden. Det är ett särskilt fokus på att förbättra sömn, förändra drömmar och att bearbeta traumatiska minnen. I metoden ingår inte att klienten förväntas berätta  i detalj om händelser, utan metoden handlar mer om hur känslolägen kan regleras. Metoden är transdiagnostisk, det vill säga att den är inte knuten till någon speciell diagnos utan till alla tillstånd med för mycket rädsla och med svårigheter att styra och byta känslor.Denna metod innebär en förändrad syn på behandlingen av negaiva känslor, som exempelvis post-traumatisk stress (PTSD) där nu framkallandet och stärkandet av positiva minnen och känslor lyfts fram som en del av behandlingen.