Kurs i HR-KBT, humörreglerings-inriktad kognitiv beteendeterapi, byggd på minnesåterkonsolidering. Mars och september 2024
 
Inom modern affektiv neurovetenskap har begreppet minnesåterkonsolidering lett till en ny syn på minnet. Tidigare teori uppfattade episodiskt minne som något ganska fast, där ett korttidsminne genom konsolidering blivit ett stabilt långtidsminne. Minnesåterkonsolidering innebär istället att ett personligt minne, när det är aktiverat, har en period av instabilitet och att det behöver återkonsolideras igen. Det betyder att det kan återkonsolideras i en förnyad form vilket innebär en behandlingsmöjlighet.
Negativa känslomässiga reaktioner knutna till minnen av personliga obehagliga och skrämmande erfarenheter utgör ett element i många tillstånd med psykiskt lidande . Vi kan tala om ett spektrum av rädslereaktioner. Minnesåterkonsolidering utgör en teoretisk grund för att arbeta med rädsletillstånd.
HR-KBT är en forskningsbaserad behandling som bygger på minnesåterkonsolidering. Grunden för HR-KBT är arbete med känslor med fokus på känsloreglering. Klienterna tränar sig i att identifiera och släppa negativa känslor och i att identifiera och behålla positiva känslor. Vidare är det en inriktning på att arbeta med att utveckla den kreativa förmågan och att våga fantisera om och pröva olika framtidsvisioner. 
Arbetet sker med aktivering av känslotillstånd och i metoden ingår alltid att börja med att förankra positiva känslotillstånd. Arbetet med fördjupad andning och positiva inre scener är centralt i detta. HR-KBT är manualiserad och följer ett flexibelt protokoll som ibland kallas plus/minus/plus metoden. Detta flexibla protokoll kan tillämpas med olika tekniker och innehåller både exponering, andningsträning, fria associationer och beteende-träning. I denna kurs är det fokus på arbetet med inre bilder och scener i ett lugnt tillstånd. Kursen är inriktad på praktiskt användbar kunskap och innehåller huvudsakligen övning med åtföljande teori.
I arbetet fokuseras på:

  • ·         Översikt över känsloregleringen genom att rita en humörkarta i olika versioner.
  • ·         Identifiering och bearbetningar av hämmande kroppsliga mönster av spänning och smärta. Det så kallade kroppspansaret mjukas upp med bland annat andningsträning.
  • ·         Förmåga att under sessionen uppleva positiva känslor, tankar, bilder och minnen tränas upp.
  • ·         Minnesbilder som orsakar för starka negativa känslor bearbetas genom minnesåterkonsolidering så att de blir lugnare.
  • ·         Förmågan att kunna reglera sina känslor på ett bra sätt tränas upp.
  • ·         Förmågan till att vandra fritt i sitt medvetande och att utveckla sin kreativitet stärks.
  • ·         Kreativiteten utvecklas med en inriktning på att kunna fantisera friare kring framtiden och att prova olika förhållningssätt.

 
 
Denna kurs omfattar två kurstillfällen om tre dagar . Kursen bygger huvudsakligen på praktiska övningar av protokollet, med tillhörande teoretiska moment. Det två kurstillfällena ger tillsammans en grund för att börja tillämpa metoden inom ramen för deltagarens professionella sammanhang. Deltagare: Personer som arbetar med samtalsbehandling. Arrangör: Svenska Institutet för Minnesåterkonsolideringsbaserad Affektiv Terapi, SIMAP.
Huvudlärare är Göran Högberg, barnpsykiater, allmänpsykiater, psykoterapeut och medicine doktor. Assisterande lärare kan tillkomma vid större grupp.
Tid: 8,9,10 mars och 6,7,8 september. Plats: Stockholm. Kostnad: 7000 kronor för alla sex dagarna plus moms. Anmälan och information: http://www.hr-kbt.se/kontakt-16900527 eller gorhogberg1@gmail.com

För mer information om metoden se www.hr-kbt.se
 
 

 
 

Våra upplevelser, tankar och känslor hänger både ihop med vad vi upplever just nu, men även med vad vi har upplevt tidigare. Därför är det personliga minnet viktigt för hur vi mår och för hur vi upplever vår plats i världen. Vad gäller minnet så lagras en upplevelse först i vårt korttidsminne och överförs sedan till långtidsminnet. Denna process kallas för konsolidering. Tidigare trodde man inom vetenskapen om hjärnan och minnet att ett sådant minne i princip var orörligt, så att säga fixerat. Senare års forskning har ändrat denna bild. Nu har forskarna kommit fram till att när personliga minnen blir aktiverade, det vill säga vi kommer ihåg dem med stark inlevelse, så blir dessa minnen under en kort tidsrymd  rörliga, de-stabiliserade, och för att kvarstå i minnet krävs en ny konsolidering, en så kallad återkonsolidering. Detta har funktionen att bygga om våra minnen så att de anpassas till våra aktuella omständigheter. Det finns alltså en flexibilitet och en ständig process av omformande av våra personliga  historiska minnen.
Denna nya kunskap har potentiellt en mycket stor betydelse för hur vi kan medvetet förändra våra negativa onödiga känsloreaktioner genom att bearbeta våra minnen så att vi minns dem i ett annat ljus och i ett annat sammanhang.

Humörregleringsinriktad kognitiv beteende-terapi HR-KBT

HR-KBT är en tillämpning av den nya kunskapen om hur hjärnan fungerar med återkonsolidering av minnen. Grunden är att den nya kunskapen skapar en ny möjlighet att arbeta med reglering av känslor. Regleringen av olika känslotillstånd belyses med en känslokarta, så kallad "mood map".Genom att kombinera en aktivering av både positiva och negativa känslor under samma session åstadkoms en förändrad känsloreaktion vid negativa minnen och reaktioner på ångestutlösande faktorer. HR-KBT är en manualbaserad metod som lärs ut genom praktiska övningar. Metoden kan tillämpas på alla åldrar och handlar om att försvaga och neutralisera negativa känslomässiga minnen och reaktioner. I metoden tränar sig klienterna att hålla kvar positiva känslor och att släppa negativa känslor. Metoden baseras på en emotionell  plus/minus/plus princip, nära pionjären Josph Wlpes teori om motbetingning. Det är ett särskilt fokus på att förbättra sömn, förändra drömmar, föbättra andningen, minska spänningar i kroppen samt att bearbeta traumatiska minnen. I metoden ingår inte att klienten förväntas berätta  i detalj om händelser, utan metoden handlar mer om hur känslolägen kan regleras. Metoden är transdiagnostisk, det vill säga att den är inte knuten till någon speciell diagnos utan till alla tillstånd med för mycket rädsla och med svårigheter att styra och byta känslor. Den är även transmodal, det vill säga metodiken kan tillämpas med olika terapeutiska teknker. Denna metod innebär en förändrad syn på behandlingen av negativa känslor, som exempelvis post-traumatisk stress (PTSD) där nu framkallandet och stärkandet av positiva minnen och känslor lyfts fram som en förstärkt del av behandlingen.