Kurs i terapi byggd på minnesåterkonsolidering (hr-kbt) 2023
Kurs i känsloreglering, byggd på minnesåterkonsolidering (hr-kbt.se)
Tankar, känslor och minnen påverkar hur vi mår och hur vi klarar våra liv. Negativa erfarenheter och tankar kan hindra oss. För att åstadkomma förändring behövs det att nya tankar och erfarenheter får ta sin plats. Det är här principen om minnesåterkonsolidering kommer in. Genom att systematiskt bygga upp positiva upplevelser i terapin, som omgärdar de negativa känslorna, kan kraften i negativa tankar och minne brytas. Humörregleringsinriktad kognitiv beteendeterapi (hr-kbt.se) bygger på principen om minnesåterkonsolidering. Detta är nära pionjären J Wolpes teori om motbetingning. Metoden är inriktad på att minska irrationell rädsla, öka förmågan att växla känsla och att öva på framtida handlingar. Metoden är därmed transdiagnostisk och transmodal. Den arbetar både med aktuella händelser, associerade tidigare situationer samt förberedelse för nya handlingar. Som stöd för behandlarna finns en manual.
I denna kurs lär sig eleverna att tillämpa principen om minnesåterkonsolidering i ett sammanhang där klienten går in i sin inre tankevärld, sitt medvetande, och arbetar med att uppleva och utveckla inre bilder. Detta arbete kombineras med andningsövningar, arbete för att minska kroppsliga spänningsmänster (kroppspansar) och stimulera positiva tankar och minnen.
Hr-kbt har utvecklats i arbete med ungdomar med depression, självskadebeteende och självmordstankar. Metoden har beskrivits och utvärderats i vetenskapliga artiklar. Den kan användas för alla åldrar. Under pandemin har den visat sig vara lätt och framgångsrik att använda i telefonterapi.
Kursen ger en teoretisk bakgrund men bygger på träning i manualens grunder. Det är därmed en kurs med inlärning genom praktisk övning under handledning. Kursen omfattar två tillfällen, kurs I och kurs II.
Mer information om minnesåterkonsolidering och psykoterapi finns på hr-kbt.se
Deltagare: De som arbetar med samtalsbehandling.
Arrangör: SIMAP (Svenska Institutet för Minnesåterkonsolideringsbaserad Affektiv Psykoterapi) i samarbete med Delphi-institutet.
Kursledning: Göran Högberg, psykiater, psykoterapeut, medicine doktor.
Tid kurs I: 2023. September 29 (kl 11-18), 30 (kl 09-18), Oktober 1 (kl 09-14).
Tid kurs II: 2023. Tid bestäms av gruppen för att passa alla.
Plats: Stockholm, lokal avgörs senare beroende på antalet deltagare.
Pris: 4000 kr plus moms per delkurs.
Information och anmälan: gorhogberg1@gmail.com, hr-kbt.se
 
 
 

Våra upplevelser, tankar och känslor hänger både ihop med vad vi upplever just nu, men även med vad vi har upplevt tidigare. Därför är det personliga minnet viktigt för hur vi mår och för hur vi upplever vår plats i världen. Vad gäller minnet så lagras en upplevelse först i vårt korttidsminne och överförs sedan till långtidsminnet. Denna process kallas för konsolidering. Tidigare trodde man inom vetenskapen om hjärnan och minnet att ett sådant minne i princip var orörligt, så att säga fixerat. Senare års forskning har ändrat denna bild. Nu har forskarna kommit fram till att när personliga minnen blir aktiverade, det vill säga vi kommer ihåg dem med stark inlevelse, så blir dessa minnen under en kort tidsrymd  rörliga, de-stabiliserade, och för att kvarstå i minnet krävs en ny konsolidering, en så kallad återkonsolidering. Detta har funktionen att bygga om våra minnen så att de anpassas till våra aktuella omständigheter. Det finns alltså en flexibilitet och en ständig process av omformande av våra personliga  historiska minnen.
Denna nya kunskap har potentiellt en mycket stor betydelse för hur vi kan medvetet förändra våra negativa onödiga känsloreaktioner genom att bearbeta våra minnen så att vi minns dem i ett annat ljus och i ett annat sammanhang.

Humörregleringsinriktad kognitiv beteende-terapi HR-KBT

HR-KBT är en tillämpning av den nya kunskapen om hur hjärnan fungerar med återkonsolidering av minnen. Grunden är att den nya kunskapen skapar en ny möjlighet att arbeta med reglering av känslor. Regleringen av olika känslotillstånd belyses med en känslokarta, så kallad "mood map".Genom att kombinera en aktivering av både positiva och negativa känslor under samma session åstadkoms en förändrad känsloreaktion vid negativa minnen och reaktioner på ångestutlösande faktorer. HR-KBT är en manualbaserad metod som lärs ut genom praktiska övningar. Metoden kan tillämpas på alla åldrar och handlar om att försvaga och neutralisera negativa känslomässiga minnen och reaktioner. I metoden tränar sig klienterna att hålla kvar positiva känslor och att släppa negativa känslor. Metoden baseras på en emotionell  plus/minus/plus princip, nära pionjären Josph Wlpes teori om motbetingning. Det är ett särskilt fokus på att förbättra sömn, förändra drömmar, föbättra andningen, minska spänningar i kroppen samt att bearbeta traumatiska minnen. I metoden ingår inte att klienten förväntas berätta  i detalj om händelser, utan metoden handlar mer om hur känslolägen kan regleras. Metoden är transdiagnostisk, det vill säga att den är inte knuten till någon speciell diagnos utan till alla tillstånd med för mycket rädsla och med svårigheter att styra och byta känslor. Den är även transmodal, det vill säga metodiken kan tillämpas med olika terapeutiska teknker. Denna metod innebär en förändrad syn på behandlingen av negativa känslor, som exempelvis post-traumatisk stress (PTSD) där nu framkallandet och stärkandet av positiva minnen och känslor lyfts fram som en förstärkt del av behandlingen.